§1   NAVN

Klubbens navn er Bordtennisklubben Viby (BTK Viby), og den er stiftet den 22. oktober 1957.


§2   FORMÅL

At bevare og styrke interessen for bordtennissporten i såvel ungdoms- som seniorafdelin­gen og samtidig udbygge et godt kammeratligt forhold blandt klubbens medlemmer.


§3   MEDLEMMER

Som medlem kan optages såvel aktive som passive. Indmeldelse er bindende for den sæson, hvori indmeldelse finder sted. Sæsonen løber fra 1. juli til 30. juni.

Et medlem, der handler mod klubbens love eller, som ved sin opførsel skader klubbens omdømme, kan med øjeblikkelig virkning tildeles karantæne fra klubben. Ved en permanent eksklusion skal 2/3 af bestyrelsen stemme for dette. Medlemmet har krav på en høring hvor begrundelse for eksklusionen præsenteres af bestyrelsen. Såfremt denne høring ønskes og der fortsat er uenighed omkring eksklusionen skal denne vedtages på førstkommende generalforsamling for at have effekt.


§4   KONTINGENT

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves efter bestyrelsens bestem­melser. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at opkræve et gebyr, som hvert år fastsættes af bestyrelsen. Restance kan medføre udelukkel­se som medlem. Ved genindmeldelse skal evt. skyldig restance først betales. Kontingent­fritagelse kan bevilges af bestyrelsen for et år ad gangen.


§5   ÆRESMEDLEMMER

Udnævnelse til æresmedlem foretages af bestyrelsen efter indstilling. Forslaget kræver 5/6 af bestyrelsens stemmer for udnævnelsen.


§6   BESTYRELSEN

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 personer samt eventuelt 1-2 suppleanter, som vælges på general­forsamlingen. Valgene gælder for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrel­sesmøde, som afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Til bestyrelsen kan vælges alle aktive fuldtidsbetalende medlemmer over 18 år, samt forældre til fuldtidsbetalende medlemmer. Der kan maksimalt vælges 2 forældre til bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen skal til enhver tid udgøres af aktive medlemmer.


§7   UDVALG

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg, f.eks. udvalg til klubmesterskaber, stæv­ner, aktiviteter, osv.


§8   REGNSKABET

Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30 april. Kassereren fører klubbens regnskab, som i revideret stand forelægges generalforsamlingen. 1 revisor, som vælges for 1 år ad gan­gen, reviderer regnskabet.


§9   GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned. Tidspunkt for generalfor­samlingen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 1. Maj.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubben.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 8 dage før generalfor­samlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære general­forsamlings vedkommende tillige regnskabet være fremlagt i klubben til eftersyn.

Aktive medlemmer over 18 år, samt forældre til aktive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Det er alene aktive fuldtidsbetalende medlemmer over 18 år der er stemmeberettigede.


§10   DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen.

Ændring af klubbens love kræver dog tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlin­gen mødte, stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal på begæring foregå skriftligt.


§11   OPLØSNING

Klubben kan ikke opløses, hvis 10 medlemmer ønsker dens beståen.

I tilfælde af opløsning skal klubbens formue indsættes på en spærret konto i 10 år til brug ved oprettelse af en ny bordtennisklub i Viby-området på betingelse af, at den nye klubs formål og opløsningsbestemmelser svarer til BTK Viby’s. Klubbens formue kan ikke tilfal­de klubbens medlemmer.

Er en ny bordtennisklub ikke oprettet inden 10 år, tilfalder formuen ungdomsidrætsarbejdet i Viby.


§12  ÆNDRINGER

Klubbens medlemmer er underlagt JBTU’s, DBTU’s, DIF’s og DGI’s til enhver tid gælden­de love og reglementer, og er pligtige til at overholde disse.

Lovene vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 1957.

Ændret på generalforsamlingen i marts 1964.

Ændret på generalforsamlingen i oktober 1973.

Ændret på generalforsamlingen i april 1982.

Ændret på generalforsamlingen i april 1983.

Ændret på generalforsamlingen i maj 1987.

Ændret på generalforsamlingen i maj 2014

Ændret på generalforsamlingen i maj 2022