§1 Navn

Klubbens navn er Bordtennisklubben Viby (BTK Viby), og den er stiftet den 22. oktober 1957.

 §2 Formål

At bevare og styrke interessen for bordtennissporten i såvel ungdoms- som seniorafdelingen og samtidig udbygge et godt kammeratligt forhold blandt klubbens medlemmer.

 §3 Medlemmer

Som medlem kan optages såvel aktive som passive. Indmeldelse er bindende for den sæson, hvori indmeldelse finder sted. Sæsonen løber fra 1. juli til 30. juni.

Ved evt. medlems udelukkelse skal 2/3 af bestyrelsen stemme for dette.

 §4 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves efter bestyrelsens bestemmelser. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at opkræve et gebyr, som hvert år fastsættes af bestyrelsen. Kontingent-fritagelse kan bevilges af bestyrelsen for et år ad gangen.

§5 Æresmedlemmer

Udnævnelse til æresmedlem foretages af bestyrelsen efter indstilling. Forslaget kræver 5/6 af bestyrelsens stemmer for udnævnelsen.

 §6 Bestyrelsen

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5-7 personer samt 1-2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde, som afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Til bestyrelsen kan vælges alle aktive medlemmer over 18 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. Et flertal i bestyrelsen skal til enhver tid udgøres af aktive medlemmer.

 §7 Udvalg

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg, f.eks. udvalg til klubmesterskaber, stævner, aktiviteter, osv.

§8 Regnskabet

Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Kassereren fører klubbens regnskab, som i revideret stand forelægges generalforsamlingen. 1 revisor, som vælges for 1 år ad gangen, reviderer regnskabet.

 §9 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i maj måned og  indkaldes af bestyrelsen.. Tidspunkt for generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 1. maj. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubben. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændigge forslag samt for den ordinær generalforsamlings vedkommende tillige regnskabet være fremlagt i klubben til eftersyn.

Aktive medlemmer over 18 år, samt forældre til aktive medlemmer under 18 år kan deltage i generalforsamlingen. Det er alene aktive medlemmer over 18 der er stemmeberettigede. Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ændring af klubbens love kræver dog tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte, stemmeberettigede medlemmer.

Afstemninger sker ved håndsopkrævning, men skal på begæring foregå skriftligt.

§11 Opløsning

Klubben kan ikke opløses, hvis 10 medlemmer ønsker dens beståen.

I tilfælde af opløsning skal klubbens formue indsættes på en spærret konto i 10 år til brug ved oprettelse af en ny bordtennisklub i Viby-området på betingelse af, at den nye klubs formål og opløsningsbestemmelser svarer til BTK Viby’s. Klubbens formue kan ikke tilfalde klubbens medlemmer.

Er en ny bordtennisklub ikke oprettet inden 10 år, tilfalder formuen ungdomsidrætsarbejde i Viby.

§12 Eksterne reglementer

Klubbens medlemmer er underlagt JBTU’s, DBTU’s, DIF’s og DGI’s til enhver tid gældende love og reglementer, og er pligtige til at overholde disse.

 

Lovene vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 1957.

Ændret på generalforsamlingen i marts 1964

Ændret på generalforsamlingen i oktober 1973

Ændret på generalforsamlingen i april 1982

Ændret på generalforsamlingen i april 1983

Ændret på generalforsamlingen i maj 1987